Ofte stillede spørgsmål / FAQ

Her på siden får du svar på nedenstående spørgsmål, vilkår og betingelser. Finder du ikke svar på dit spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os / On this page you will find answers to the questions below, terms and conditions. If you do not find an answer to your question, you are very welcome to contact us

Du tilmelder dig ved at gå via det valgte kursus, tilvælger evt. materiale og derefter videre til kassen hvor der kan betales med div kort og mobilepay. Er er problemer med betalingen ring endelig på 51 74 78 84

You register by going via the selected course, possibly opting for material and then on to the checkout, where you can pay with different cards and mobilepay. If there are problems with the payment, please call us on 51 74 78 84

Alle kurser som afvikles i Danmark er inkl. 25% moms og oplyses i danske kroner (DKK) medmindre andet er angivet. Kursuspriser er eksklusive evt. prøvegebyrer og i enkelte tilfælde også eksklusive materialer, mere information findes under de enkelte kurser. FORBEHOLD: Københavns Sejlerskole tager forbehold for prisfejl og opdateringsfejl.

All courses held in Denmark include 25% VAT and is stated in Danish kroner (DKK) unless otherwise stated. Course prices are exclusive of any test fees and in some cases also exclusive materials, more information can be found under the individual courses. DISCLAIMER: Copenhagen Sailing School reserves the right for price errors and update errors.

Som studerende får du 10% rabat på alle kurser som afvikles i Danmark hos Københavns Sejlerskole. Ved betaling skal du indtaste kuponkoden “studerende” så trækkes de 10% automatisk fra. Medbring gyldigt studiekort første mødedag.

As a student, you get a 10% discount on all courses held in Denmark at Copenhagen Sailing School. When paying, you must enter the coupon code "studerende" and the 10% will be deducted automatically. Bring a valid student card with you on the first day of the meeting.

Ved tilmelding via Københavns Sejlerskole hjemmeside modtager vi Dankort, Visa/Dankort, Mastercard, MobilePay og Apple Pay. Betaling med kort, hvor du indtaster kortnummer, udløbsdato og kortets kontrolcifre, giver en høj sikkerhed. Betalingen sker via en sikker forbindelse (https) og varetages af DIBS. De indtastede oplysninger er krypterede og kan ikke læses af andre. Kortoplysningerne tastes ind i et vindue, og sendes herefter over en krypteret forbindelse til serveren. Sikkerheden er markeret med en lille hængelås i browseren. Københavns Sejlerskole har på intet tidspunkt adgang til dine kortdata. Københavns Sejlerskole tilmeldingssystem benytter SSL kryptering (Secure Socket Layer) i betalingsdelen mellem dig og NETS. SSL løsningen omfatter bl.a. kryptering af overførsler og anvendelse af krypteringscertifikat. Denne opfylder alle de krav, som NETS stiller til sikkerhed. Betalingen foretages umiddelbart efter din godkendelse af tilmeldingen.

When registering via the Copenhagen Sailing School website, we accept Dankort, Visacard, Mastercard,  MobilePay and Apple Pay. Payment by card, where you enter the card number, expiry date and the card's control digits, provides a high level of security. Payment is made via a secure connection (https) and is handled by DIBS. The information entered is encrypted and cannot be read by others. The card information is entered in a window, and then sent over an encrypted connection to the server. Security is marked with a small padlock in the browser. Copenhagen Sailing School does not have access to your card data at any time. The Copenhagen Sailing School registration system uses SSL encryption (Secure Socket Layer) in the payment part between you and NETS. The SSL solution includes, among other things encryption of transfers and use of encryption certificate. This meets all the requirements set by NETS for security. The payment is made immediately after your approval of the registration.

Om man ikke har Betalingskort – kontakt sejlerskolen for mere information på tlf 51 74 78 84 eller på mail sejl@sejlerskole.dk

If you do not have a payment card - contact the sailing school for more information phone nr: 51 74 78 84 or by email: sejl@sejlerskole.dk

Er holdet fuldtegnet kan man skrive sig på “Venteliste”. Ventelisten fungerer ligesom al anden tilmelding efter “først til mølle” princippet. Vælger du at blive skrevet op, registreres tiden og datoen for din opskrivning. Ved et eventuelt afbud tilbydes den først opskrevne en plads på det pågældende hold. Opskrivning på venteliste gælder kun for det enkelte hold hvorpå man opskrives. Der er link til ventelisten nederst på alle holdsiderne.

If the course is fully booked, you can sign up on the "Waiting List". The waiting list works like all other registrations according to the "first come, first served" principle. If you choose to be written up, the time and date of your writing up is recorded. In the event of a cancellation, the first person to register will be offered a place on the team in question. Enrollment on the waiting list only applies to the individual team on which you enroll. There is a link to the waiting list at the bottom of all team pages.

Ved aflyste kurser grundet force majeure (sygdom, dårlige vejrforhold, o.l.) tilbydes kursisterne tilsvarende kursus på et andet tidspunkt.

If courses are canceled due to force majeure (illness, bad weather conditions, etc.), the course participants are offered a similar course at another time.

Køb af kurser med fastsat dato er bindene og er i henhold til – “Lov om visse forbrugsaftaler – §17 stk. 2 og §9 stk. 2 nr. 2a” – ikke omfattet af fortrydelsesret. Såfremt et kursus aflyses refunderes det indbetalte naturligvis, og beløbet bliver automatisk tilbageført på den trukne betalingskonto.

Det er muligt at overføre din booking til en anden person, dette skal ske senest 72 timer før planlagt kursusstart, men Københavns Sejlerskole betaler ikke penge retur for et købt kursus, da dette anses som bindende. Om bookning kan gøres ved at ringe til +45 51 74 78 84 eller på e-mail sejl@sejlerskole.dk

Purchase of courses with a fixed date are binding and are according to - "Act on certain consumption agreements - §17 subsection 2 and §9 subsection 2 no. 2a” – not covered by the right of withdrawal. If a course is cancelled, the amount paid will of course be refunded, and the amount will be automatically returned to the debited payment account.

It is possible to transfer your booking to another person, this must be done no later than 72 hours before the scheduled start of the course, but Copenhagen Sailing School does not pay money back for a purchased course, as this is considered binding. Bookings can be made by calling +45 51 74 78 84 or by e-mail sejl@sejlerskole.dk

Ved sygdom tilbyder vi dig et tilsvarende kursus når vi har en ledig plads. Ledig plads betyder, at vi ikke har kunnet sælge pladsen til andre. Kontakt os hurtigst muligt på telefon +45 51 74 78 84 hvis du er blevet syg.

In case of illness, we offer you a similar course when we have a place available. Free space means that we have not been able to sell the space to others. Contact us as soon as possible on phone +45 51 74 78 84 if you have fallen ill.

Københavns Sejlerskole, er det juridiske navn for virksomheden. Vores administrationskontor ligger på

Strandbakken 4
Landerslev strand
3630 Jægerspris

Du kan komme i kontakt med os på telefonnummer +45 51 74 78 84 eller på mailadressen sejl@sejlerskole.dk

Vores hjemmesideadresse er www.sejlerskole.dk

Københavns Sejlerskoles CVR-nr. 41710608

Ved hjælp af CVR-nummer kan du finde informationer om os – blandt andet på www.cvr.dk og på www.krak.dk

Københavns Sejlerskole, is the legal name for the company. Our administrative office is located at

Strandbakken 4
Landerslev Strand
3630 Jægerspris

You can get in touch with us on phone number +45 51 74 78 84 or on the email address sejl@sejlerskole.dk

Our website address is www.sejlerskole.dk

Copenhagen Sailing School's CVR no. 41710608

Using the CVR number, you can find information about us - for example at www.cvr.dk and at www.krak.dk

Du kan læse Københavns Sejlerskoles Cookie- og privatlivspolitik her.

You can read Copenhagen Sailing School's Cookie and privacy policy on the upper link witch is in danish,  please use a translate program for this.